top of page

Política de privacitat

Quan et subscrius en un dels tallers o esdeveniments que realitzo,  emmagatzemo el teu nom, cognoms, e-mail, DNI i adreça per mantenir-te informat de l'activitat que jo Emerita Puig Rebustes Psicòloga col·legiada nº 26768 personalment organitzo o per donar a conèixer a altres  professionals amb qui col·laboro.

El contingut que rebràs és apte per tots els públics i edats. Així i tot, els menors d’edat han de ser autoritzats pels seus tutors legals.

La política de privacitat:

Les dades en cap cas seran cedides a tercers, a menys que siguin requerides per temes legals.

 

És possible que aquesta Política de Privacitat pugui canviar en funció dels ajustos legals. Et recomano que revisis de forma periòdica aquest document. 

 

Emerita Puig Rebustes psicòloga col·legiada 26768, ha ajustat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de las persones físiques (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protección de Datos Personales i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra web pot requerir que es facilitin certes dades personals a través de formularis d’inscripcions, o mitjançant l'enviament de correus electrònics, i que aquests seran objecte de tractament per "Emerita Puig Rebustes" responsable del tractament, les dades són:

 

 • Responsable: Emerita Puig Rebustes

 • NIF/CIF: 37741151Z

 • Direcció: Av. del Salòria, 64  2-2B La Seu d’Urgell. Lleida.

 • Correo electrònic: mpr@copc.cat

 • Activitat: Psicòloga col. 26768 i Coach Esportiu

Com he obtingut les teves dades?

 • Del formulari de subscripcions de la pàgina de tallers en la pàgina web 

 • Del consentiment informat, firmat presencialment

 • Perquè tu mateix me les has facilitat de forma directa.

Quins són els teus drets per haver-me facilitat les teves dades?

 • Demanar l’accés a les dades que he recollit.

 • Demanar la seva rectificació i eliminació.

 • Demanar la limitació del seu tractament.

 • Demanar la portabilitat de les dades.

 

En cas de petició per part de l’interessat, Emerita Puig Rebustes psicòloga col. 26768 deixarà de tractar les dades, excepte per motius legislatius o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que m’hagis facilitat i en un format estructurat, d’us comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.

 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.

 • El tractament sigui efectuat per mitjans automatitzats i sigui tècnicament possible.

 

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Què faig amb les teves dades personals?

Quan et connectes a aquesta web estàs facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Emerita Puig Rebustes. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. Al facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per https://www.psicologiaseudurgell-coachdeportivo.com/, només com es descriu en aquest document.

Hi ha altres finalitats per les quals tracti les teves dades personals:

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

 • Per a donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.

 • Per gestionar les xarxes socials. La web www.psicologiaseudurgell-coachdeportivo.com pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de www.psicologiaseudurgell-coachdeportivo.com, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de Emerita Puig Rebustes. Tractarà les teves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informant d’activitats, productes o serveis de la web de Emerita Puig Rebustes, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas faré servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

 

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Emerita Puig Rebustes amb l’adreça Av. Salòria, 64  2-2B - 25700 La Seu d’Urgell (Lleida), és responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscripts.

Emerita Puig Rebustes, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb les mesures estrictes estàndards de seguretat. Puc seleccionar i publicar testimonis o fotografies de clients, que poden contenir informació d’identificació personal, com el seu nom i / o la ciutat, estat o país en què viu. Obtinc el seu consentiment abans de publicar qualsevol testimoni amb el seu nom. Si es publica aquest contingut, estarà disponible per a altres usuaris. Si vols que elimini o esborri el teu nom o testimoni de la meva web, pots comunicar-te amb mpr@copc.cat.

Legitimació pel tractament de les teves dades

La base legal pel tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Quant temps conservaré les teves dades?


Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.

Navegació

Al navegar per https://www.psicologiaseudurgell-coachdeportivo.com/ es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

Secret i seguretat de les dades.

https://www.psicologiaseudurgell-coachdeportivo.com/ es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

https://www.psicologiaseudurgell-coachdeportivo.com/ no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Emerita Puig Rebustes s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per Emerita Puig Rebustes per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, a l’adonar-se Emerita Puig Rebustes, ha de notificar al client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades.

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a https://www.psicologiaseudurgell-coachdeportivo.com/ exonerant a Emerita Puig Rebustes, de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de subscripció.

Cessió de les dades

Emerita Puig Rebustes no cedirà o comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. Així, l'Usuari accepta que algunes de les dades personals recollides siguin facilitades a aquests Encarregats de Tractament (plataformes de pagament, gestoria, intermediaris, etc.), quan sigui necessari per a l'efectiva realització d'un servei contractat. L'Usuari accepta també que, en cas de prestació de serveis, aquests puguin ser, total o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d'Encarregats del Tractament, amb els quals s'ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en les seves respectives pàgines web. L'Usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades als encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, a través de un correu electrònic a l’adreça mpr@copc.cat.

A més, en aquells casos en què sigui necessari, les dades de Clients podran ser cedides a determinats organismes, en compliment d'una obligació legal: Agència Tributària Espanyola, entitats bancàries, Inspecció de Treball, etc.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Emerita Puig Rebustes en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Emerita Puig Rebustes en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Emerita Puig Rebustes es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Emerita Puig Rebustes anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, https://www.psicologiaseudurgell-coachdeportivo.com/ no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, https://www.psicologiaseudurgell-coachdeportivo.com/ es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document realitzat 07/04/2021

bottom of page